Toppers List

2022-23

Student's NamePercentage Of Passing (CGPA) SGPA
Gunjal Payal Prashant(SE)6.95
Bhamare Pratik Sachin(SE)7.05
Bagdane Rani Sudhakar(SE)7.14
Bagu Sonal Tulsiram(TE)7.55
Wankhede Dipali Shyamrao(TE)8.02
Thakare Rohini Shravan(TE)8.02
Bachhav Shraddha Dipak(TE)8.33
Pawar Komal Sandip(BE)8.72
Sonawane Pooja Shrawan(BE)8.8
Kulkarni Prasad Pramod(BE)8.95
Satput komalRajesh(BE)9.05

2021-22

Student's NamePercentage Of Passing (CGPA) SGPA
Chaudhari Rutuja Rajendra(SE)8.41
Jain Udayraj Kishor(SE)8.73
Bachhav Shraddha Dipak(SE)9.09
Satpute Komal Rajesh(TE)9.36
Pawar Vivek Pandit(TE)9.39
Pawar Komal Sandip(TE)9.48
Kulkarni Prasad Pramod(TE)9.71
Khairnar Mokshada Suresh(BE)8.84
Kawale Sandip Chandrakant (BE)8.84
Raundal Harshada Bhausaheb(BE)9.18
Goyat Durga jawahrlal(BE)9.2

2020-21

Student's NamePercentage Of Passing (CGPA) SGPA
Kulkarni Prasad Pramod (TE)9.41
Pawar Komal Sandip (TE)9.16
Tiwari Lajima Ramprasad (SE)8.86
Shende Akash Sanjay (TE)9.96
Kaswa Rishabh Santosh (TE)9.93
Khangal Yogesh Shivaji (TE)9.89
Borade Dipali Shivaji (BE)9.93
Jadhav Apurva Hemant (BE)9.93
Kiran Kumari (BE)9.91

2019-20

Student's NamePercentage Of Passing (CGPA) SGPA
Ghuge Yogita Sanjay (SE)8.52
Goyat Durga Jawaharlal (SE)8.98
Kasar Pooja Prakash (SE)9.2
Jadhav Apurva Hemantkumar (TE)8.8
Kadam Kavita Kautik (TE)9.04
Borade Dipali Shivaji (TE)9.26
Bhagure Shradhha Shivaji (BE)9.23
Khivsara Prachi Santosh (BE)9.34
Kalavaidya Urvee Nilesh (BE)9.43

2018-19

Student's NamePercentage Of Passing (CGPA) SGPA
Thore Trupti Madhukar (SE)7.44
Borade Dipali Shivaji (SE)7.84
Kadam Kavita Kautik (SE)8.44
Deshmane Nikita Hiraman (TE)8.5
Khinwsara Prachi Santosh (TE)8.91
Kalavadiya Urvi Nileshbhai (TE)8.96
Deshmane Abhijit Shankar (BE)8.73
Mokat Ashwini Pandit (BE)8.98
Purbuj Aishwarya Sunil (BE)9.05

2017-18

Student's NamePercentage Of Passing (CGPA) SGPA
Chordiya Sayali (SE)8.48
Khiwsara Prachi Santosh (SE)8.26
Kalavadiya Urvi Nileshbhai (SE)8.38
Shinde Tejaswini Ravindra (TE)8.63
Chordiya Pratik I. (TE)8.67
Mokat Ashiwni Pandit (TE)9.15
Somwanshi Namrata T. (BE)77.73
Sonawane Unnati H. (BE)77.93
Kurhade Nanda R. (BE)78.06